EN

BIREX 43

Софтуерен продукт за участниците на свободния пазар на електроенергия

Нашите предимства

Продуктът е създаден за да бъде в помощ на търговците и координаторите на балансиращи групи на свободния пазар на електроенергия. Подпомага и автоматизира работата с данни от ЕРП, фактуриране, прогнозиране и справки

Запознайте се с основните предимства на нашия продукт

Договори и фактури

Управление на договори с клиенти и анексите към тях. Договорите включват множество реквизити в т.ч. цени, срокове на плащане, лихви при пресрочване и др.

Автоматизация в процеса на фактуриране и връзка със счетоводния софтуер

Автоматизация

Напълно автоматизирана работа с данните, предоставяни от ЕРП

Прогнози

Лесно изготвяне на почасови прогнози за изразходвана електроенергия, базирани на предишно изразходвана енергия или на предишна прогноза с възможност за корекция на много нива

Справки

Възможност за изготвяне на справки на всякакви нива - обобщени, по клиенти, по места на потребление, за период и др. според нуждите на търговеца/координатора

Birex 43 e продукт с клиент-сървърна архитектура

Сървърната част е базирана на PostgreSQL (open source, free база данни) и може да бъде инсталирана както под Windows, така и под Linux. Клиентският модул работи под Windows.

Основни модули

Birex 43 е разработен в 5 основни модула

 • Управление на договори
 • Фактуриране
 • Финанси
 • Балансиране / Прогнозиране
 • Администриране

Модул Управление на договори

Модул "Договори" предоставя следната функционалност:

Нов договор- тип и срок на договора, срок за плащане, начин за олихвяване при пресрочие, като има възможност и да не се олихвява. Цени: цените могат да са еднакви или различни по тарифи и напрежения. За срока на договора могат да бъдат зададени различни цени в различни периоди.
Анекс- може да променя или удължава всички параметри на договора, които не касаят вече издадени фактури. Анекса може да добавя цени с нови дати към договора.
Редакция - редактиране на всички параметри на договор, които не касаят вече издадени фактури.
Прекратяване на договор
Връзка с фактури - всички въведени данни за договора се използват автоматично при издаване на фактури, плащания, изпращане на фактури и т.н.

Модул Фактуриране

Модул "Фактуриране" поддържа следните функции:

Картотека на клиентски данни - съдържа основни данни на клиентите, договорите и местата на потребление за всеки клиент, необходими за фактуриране.

Автоматична обработка данните, които подават ЕРП-тата към търговците, съгласно одобрените единни формати:

 • основни данни за клиент и местата на потребление при първоначално излизане на свободния пазар
 • данни за подмени на измервателни уреди
 • данни за месечно фактуриране

Автоматично фактуриране на база на получени данни от разпределителните дружества
Автоматичен трансфер на издадените фактури за месеца към счетоводния продукт
Издаване на кредитни и дебитни известия
Генериране на фактури в PDF формат и автоматично изпращане по електронна поща
Генериране на файлове със задължения към банките за клиенти, които плащат чрез директен дебит
Генериране на файлове със задължения към Easypay и др.
Справки

Модул Финанси

Модул "Финанси" поддържа следните функции:

Възможност за създаване на различни тарифи за фактуриране

Поддържат се всички възможни начини на плащане:

 • на каса
 • по банков път чрез нареждане или директен дебит
 • Easypay и др.

Автоматично начисление и погасяване на лихви при просрочие
За отделен клиент може да бъде зададен различен от стандартния метод на олихвяване
Автоматичен трансфер на плащания към счетоводния продукт
Генериране на дебитни, кредитни известия при необходимост и автоматично преизчисление на салда и лихви
Справки

Модул Балансиране/Прогнозиране

Модул "Балансиране/Прогнозиране" поддържа следните функции:

Автоматична обработка на почасовите седмични и месечни отчети подавани от ЕРП-тата

С оглед на това, че координаторите/търговците получават веднъж седмично реално консумираната почасово енергия, изготвянето на прогнозите е на база на предходна реално консумирана енергия или на база на предходно направена прогноза, като има възможност да се зададе корекция на следните нива :

 • координатор - зададената корекция се разпределя на всички клиенти според тежестта на консумация на всеки клиент за съответния час на денонощието
 • клиент - за всеки клиент може да се зададе корекция, която се разпределя за всички места на потребление според тежестта на консумация на всяко МП за съответния час на денонощието
 • място на потребление – корекция може да се зададе и на отделно МП
 • прогноза по зададена от потребителя методика

Справки на всички нива:

 • обобщени
 • за клиент
 • за МП
 • за период и др.

Модул Администриране

Модул "Администриране" поддържа следните функции:

Създаване групи потребители със съответни права за достъп до точки от менюто
Задаване на индивидуални права на потребител
Управление на макети за печат, съобщения във фактури и др.
Архивиране на данни
Управление на сесии

Управление номенклатури:

 • добавяне на банкови сметки
 • добавяне/редакция на тарифи
 • компоненти на цените и др.